Condicions Generals SANDRAIDERS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, el programa és el document informatiu a què aquestes s’incorporen.

El programa és la descripció de el viatge combinat continguda en el programa que constitueix l’objecte de el contracte de viatge combinat.

La informació sobre el programa continguda en el programa és vinculant de forma general tot i que pot canviar el contingut de les etapes així com part del recorregut a causa de canvis aliens a l’organització del viatge (p. Ex .: pistes que s’asfalten, canvis climàtics etc .).

1. Regulació jurídica aplicable a l’contracte de viatge combinat i acceptació de les condicions generals.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre; BOE 30-11-2007), la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació (14-4-98) i altres disposicions vigents.

Les presents Condicions Generals estan incorporades al web i el fet de pagar la bestreta de 400 € comporta l’acceptació d’aquestes.

2. Organització

L’organització d’aquest viatge combinat ha estat realitzada per SOLORAID S.L. amb GCMD – 00128 situada al carrer TROBADINERS 44 d’IGUALADA propietària de les denominacions comercials SANDRAIDERS, SOLORAIDS, EBIKERIDER i VIUVIATGES.

3. Preu

3.1. El preu del Viatge combinat inclou.

  1. El transport d’anada i tornada de les motoa, des dels punts determinats de cada país que s’especifiquen en el programa.
  2. L’allotjament i menjars segons programa específic (web).
  3. Les taxes o impostos dels establiments hotelers i els impostos indirectes- Impostos sobre el valor afegit (I.V.A.) – quan siguin aplicables.
  4. L’assistència tècnica especificada en el programa.
  5. Tots els altres serveis i complements que s’especifiquin concretament en el programa o que expressament es fa constar en el contracte de viatge combinat.

3.2. Revisió de Preus

El preu del viatge combinat ha estat calculat en base a les tarifes de transport, cost del carburant, cost d’infraestructura, allotjaments i serveis de terra en destinació, taxes i impostos aplicable en la data de preparació del programa 2024.

3.3. Ofertes especials

Quan es realitzi la contractació del viatge combinat com a conseqüència d’ofertes especials o equivalents, a preu diferent de l’expressat en el programa, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s’especifiquen detalladament en l’oferta, tot i que, l’oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest fullet, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d’informació general d’el destí.

4. Exclusions.

4.1. El preu del viatge no inclou:

Bitllets d’Avió ni transports a l’hotel d’inici de viatge, visats, taxes i càrrec d’emissió de bitllet, taxes d’aeroport i / o taxes d’entrada i sortida, certificats de vacunació, “extres” tals com cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials – ni tan sols en els supòsits de pensió completa o mitja pensió, llevat que expressament es pacti en el contracte una altra cosa -, rentat i planxat de roba, serveis d’hotel opcionals, i, en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament en l’apartat “el preu del viatge combinat inclou” o no consti específicament detallat en el programa / oferta, en el contracte o en la documentació que es lliura a consumidor al subscriure’l.

4.1.2. Propines

Dins el preu del viatge combinat no estàn incloses les propines.

4.2. Forma de pagament. Inscripcions i reembolsaments

En l’acte de la inscripció, l’Agència requerirà una bestreta mínim de 400 €, expedint el corresponent rebut. L’import restant s’haurà d’abonar 45 dies abans de l’inici del viatge o de la recollida de la motocicleta.

De no procedir al pagament de l’import total del viatge en les condicions assenyalades, s’entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, sent-li d’aplicació les condicions previstes en l’apartat següent. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de correu electrònic, no s’efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

5. Desistiment de consumidor. Cessions i Cancel·lacions del viatge per no arribar al nombre de persones inscrites al mínim previst.

En tot moment l’usuari o consumidor pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, perdent els 400 € de pagament en concepte d’inscripció (bestreta) i si la notificació de cancel·lació és posterior a 45 dies abans de l’inici del viatge o de la recollida de la motocicleta perdran la totalitat del preu del viatge.

5.1. Cancel·lació del viatge per causes COVID-19

En cas de cancel·lació del viatge per causes del COVID-19, ja sigui pel tancament de fronteres a països d’origen, tant del participant com de l’organitzador, o de país de destí del viatge, l’import de la bestreta d’inscripció (400 €) o l’import íntegre en concepte de inscipció seran guardats i traslladats per a la següent edició del viatge.
En cas que el client demani un reemborsament de l’import parcial (400 €) o íntegre, aquest import serà retornat un cop finalitzat el següent viatge (30 dies després d’haver finalitzat el viatge).

6. Prescripció d’accions

No obstant el que disposa l’apartat precedent, el termini de prescripció dels drets reconeguts en la Llei 21/1995 de 6 de juliol, reguladora dels viatges combinats (BOE 7-7-95) serà de dos anys, segons estableix l’article 13 de l’esmentada Llei.

7. Responsabilitat

7.1. General

L’Agència de Viatges Organitzadora venedora del viatge combinat respondran enfront del consumidor, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió de el viatge combinat, del correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, amb independència que aquestes les hagin d’executar ells mateixos o altres prestadors de serveis, i sense perjudici de el dret dels Organitzadors a actuar contra aquests prestadors de serveis. L’Organitzador manifesta que assumeix les funcions d’organització i execució de el viatge.

Els Organitzadors i Detallistes de viatges combinats respondran dels danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte. Aquesta responsabilitat cessarà quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables a consumidor.
  2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
  3. Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
  4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que l’Organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària no podia preveure ni superar.

No obstant això, en els supòsits d’exclusió de responsabilitat per donar-se alguna de les circumstàncies previstes en els números 2, 3 i 4 l’organitzador que sigui part en el viatge combinat estarà obligats a prestar la necessària assistència a al consumidor que es trobi en dificultats.

7.2. Límits del rescabalament per danys

Pel que fa a el límit del rescabalament pels danys que resultin de l’incompliment o de la mala execució de les prestacions incloses en el viatge combinat, s’estarà al que disposen els convenis internacionals sobre la matèria.

8. Passaports, visats i documentació

Tots els usuaris, sense excepció, hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o D.N.I. segons les lleis de país o països que es visiten. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així requereixin l’obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. En cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada la seva entrada al país per no tenir requisits que s’exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa , l’Agència Organitzadora declina tota responsabilitat per fets d’aquesta índole, sent per compte del consumidor qualsevol despesa que s’origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per als supòsits de desistiment voluntari de serveis.
Es recorda igualment a tots els usuaris i en especial als que tinguin nacionalitat diferent a l’espanyola, que han d’assegurar abans d’iniciar el viatge, de tenir complertes totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats a fi de poder entrar sense problemes a tots els països que vagin a visitar-se.

9. Informació que l’Agència ha de facilitar al consumidor

S’informa al consumidor que al moment de la formalització del contracte ha de rebre de l’Agència la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge, així com la comunicació sobre la subscripció facultativa d’una assegurança (aquesta inclòs) que li cobreix dels despeses de cancel·lació i / o d’una assegurança d’assistència que cobreix les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o mort; i informació dels riscos probables implícits a la destinació de el viatge contractat, en compliment de la Llei general de defensa de Consumidors i Usuaris.

10. Vigència

La vigència del programa serà de 1 any. Data d’edició Juliol de 2022.